Лабораторно оборудване, пещи и сушилни от специалисти

Фирма Никора 2000 ЕООД е една от водещите фирми доставчици на лабораторно оборудване в областта на подготовката на проби и измерване големината на частиците.

Подготовка на проби – смилане

При раздробяването на материали, за постигане на оптимални резултати при пробоподготовката, трябва да се съблюдават различни параметри:
- свойства на материала, входяща големина на частиците и количество на пробата, врема на смилане, желана крайна финост, издръжливост на смилащите компоненти, разходи и т.н.
Тези параметри са определящи при избора на мелница за Вашата лаборатория.

Планетарните топкови мелници постигат висока ефективност при бързо смилане на твърди или средно твърди материали до колоидна крайна финост на частиците. Смилането на до 900 мл. проба може да се извърши мокро или сухо. Тези мелници намират приложение и при смесване, хомогенизиране и механично легиране на проби. При по-големите мелници може да се вгради система за измерване на налягане и температура, както и специален капак при смилане на материали в атмосфера на защитен газ.
Режещи и ударни мелници намират изключително добро приложение при смилане на средно твърди до меки, влакнести материали (също изкуствени материали). При този вид раздробяване, крайната финост на пробата се определя от ситов пръстен.
Други мелници са лабораторната трошачка за предварително раздробяване на твърди, трошливи материали, която може да се комбинира с дискова мелница; стриваща мелница характеризираща се с висока вариантност на материалите за смилане, дегломератор за почви и т.н.

Различните видове мелници, както и принадлежностите към тях можете да намерите в обшия проспект за лабораторно оборудване.

Измерване големината на частиците

--Лазерна дифракция

Днес лазерната дифракция е най-ефикасния метод за определяне разпределението на частиците по големина в диапазон (10нм до няколко мм). Пробите от твърд материал се диспергират или сухо (във въздушна струя, прах) или мокро (в суспензии).
Предимства:

  • Кратко време на измерване
  • Автоматизирани процеси
  • Висока прецизност
  • Възмоцност за възпроизвеждане на получените резултати

Фирма Никора 2000 ЕООД предлага изготвяне на гранулометричен анализ на Ваши проби и издаване на протокол.

 

--Пресяване

Поради техническите подобрения в последните години класическото пресяване като метод за анализ на големината на частиците отбеляза значителен напредък. Днес ситовите машини са високо технологични апарати - с автоматично управление на амплитудата, избор на програми, програмен софтуер за измерване и т.н.
Фирмата предлага и сита до 450 мм диаметър, както и микропрецизни сита.

Деление на проби

Ротиращият делител на проби дава възможност за получаване на представителна проба. Вариращи отношения на делене, както и изпълнението в различни варианти, гарантират оптимално напасване на Вашите изисквания.

Проспект

Директен линк  към  Фрич - Германия