Автоматични апарати за измерване запрашеността на въздуха

      Дефинираните количества въздух се изсмукват и преминават през филтър/и, който задържа съдържащите се частици. С  помощта на химичен анализ на филтрирания материал може да се установят концентрацията на праховите частици и техните елементи (напр. тежки метали, тежки органични компоненти).
Апаратите разполагат с абсолютно точна система за управление на въздушния поток, която система не се нуждае от калибриране и гарантира винаги точен момент на изключване на всмукателната система.

Автоматичен малкообемен аерозолен апарат за пробовземане ISAP 1050

Аерозолния апарат за пробовземане ISAP 1050 служи за изследване на съдържащите се във въздуха (на открито или в помещение) диспергирани частици и газове.
Контролираната въздушна струя е 2.3 м?/ч или 2.7 м?/ч (опционално). Поради това ISAP 1050 принадлежи към групата на малкообемни апарати. Максимално ниското налягане –500 hPa (optional) позволява използването на фино порест материал за филтъра.

Напълно автоматичен малкообемен аерозолен апарат за пробовземане
ISAP 1050-31

Аерозолния апарат за пробовземане ISAP 1050-31 служи за изследване на съдържащите се във въздуха (на открито или в помещение) диспергирани частици и газове. Контролираната въздушна струя е 2.3 м?/ч или 2.7 м?/ч (опционално). Максимално ниското налягане –500 hPa (optional).
Най-новото от ISAP  е автоматичната смяна на филтри при модел ISAP 1050-31. Тази опционална версия на апарата работи с филтри, които се сменят напълно автоматично. Филтърния барабан съдържа 31 бр. филтри или съответно 15 филтъра с 16 делителя. Делителите намират приложение, когато искаме да разделим въздушното пространство, за да не се смесват, взаимно да си въздействат или изпаряват взетите проби. Филтърния барабан е затворена система, която лесно и бързо може да бъде подменена.
Апаратът ISAP 1050-31 и се включва в зависимост от времеви интервали или при настъпване на определени условия.

Напълно автоматичен аерозолен апарат с голям обем за пробовземане
ISAP 3000

Аерозолния апарат за пробовземане ISAP 3000 служи за изследване на съдържащите се във въздуха (на открито) диспергирани частици и газове. Намира изключително добро приложение при по-сурови условия (напр. измервателни клетки в открито море, изследователски кораби и др.) и е известна като stand-alone-system. Модулната система на сглобяване осигурява широка приложимост на апарата и лесно обслужване.
Регулируемия обем на въздушна струя е 30 или 68 м?/ч (опционално от 30 до 230 м?/ч) поради което апаратът се причислява към групата на високообемните ISAP. Максимално налягане -230 hPa. и също позволява използването на фино порест материал за филтъра.
Апаратът е с вграден филтърен барабан с 15/31 бр. филтри, които се избират свободно при настъпване на определени условия.
И при ISAP 1050-31 и при ISAP 3000 настъпването на определени условия се определят с помощта на група сензори. Така филтрите се сменят последователно в зависимост от промяна на параметрите на посоката на вятъра или неговата скорост, валежи, влажност на въздуха, температура на въздуха, налягане или радиоактивност, както и тяхната комбинация.
Филтрите мога да се сменят и в свободно избираем ред т.е. при настъпването на едни и същи условия се използва многократно един и същи филтър (използването на специален софтуер е задължително). По този начин се постига максимално използване на капацитета на филтъра, минимизира се времето за смяна на филтърния барабан, както и неточностите при анализ.

Подготовка на пробовземането

Цялата програма за пробовземане се управлява чрез компютър. В програмата се задават всички параметри на пробовземането: описание на проекта, интервалите за пробовземане (задават се дата и час на стартиране и край), обем на въздушната струя и др.

Провеждане на пробовземане

Апаратите са компактни и лесно преносими. Може да се поставят навсякъде, като единствено необходимо условие е достъп до електрическа мрежа. Нарушаване на процеса на пробовземане се отчита от самия апарат.  Ако например  допустимата граница на налягането бъде надвишена за по-дълго от 1 мин. (поради повишаване на влажността или запушване на филтъра) апаратът преминава в режим на Stand-by за 5 мин. и след това отново се включва автоматично. Бъде ли след това границата на налягането още веднъж надвишена, апаратът се самоизключва и подава статусен сигнал. При прекъсване на електрическото захранване, ISAP 1050 продължава работа самостоятелно. Така се осигурява запазване на обработваните данни.

Оценяване на пробовземането

Всички зададени параметри за апарата и вписани условия на околната среда се запазват автоматично на всеки 5 мин. (дата и час). Така след протичане на процеса за вземане на пробата, данните могат да се извикат отново и/или да бъдат окончателно запазени. За допълване на документацията за всеки процес може да бъде разпечатан рапорт за пробовземане, като в него са включени всички зададени параметри на процеса и описание на проекта.

Функция за експорт на данните в табличен вид и възможност за пресмятане подпомага научната страна, както и предоставя данни за статистика.

Апаратите дават възможност и за дистанционно управление и изпращане на текущи и стари данни. Тази система намира изключително добро приложение при използване на няколко измервателни клетки наведнъж.